5.1.

“L” samiti ilə başlanan şəkilçilərin (-lı, -lıq, -lar, feil düzəldən -la, -lan, -laş və s.) qoşulduğu sözün son samitindən asılı olaraq şəkilçidəki “l” samiti tələffüzdə “d”, “r” və ya “n” samiti ilə əvəz olunur.

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

oğlanlar

oğlannar

başlamaq

başdamaq

dumanlı

dumannı

buxarlanmaq

buxarranmaq

5.2.

Zərf düzəldən “-la” şəkilçisi, “ilə” bağlayıcısı və qoşması (eləcə də onların ixtisar forması olan -la, -lə) “-nan” kimi tələffüz olunur:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

qadınla

qadınnan

namusla

namusnan

səliqə ilə

səliqəynən

5.3.

İsmin çıxışlıq hal şəkilçisi (-dan, -dən) “m”, “n” samiti ilə bitən sözlərə qoşulduqda “nan” kimi tələffüz olunur:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

vaqondan

vaqonnan

babamdan

babamnan

5.4.

“A”, “ə” saiti ilə bitən sözlərə ismin yönlük hal şəkilçisi (-a, -ə, -ya, -yə) həmin saitlər “ı”, “i” kimi tələffüz olunur:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

baltaya

baltıya

dərəyə

dəri

5.5.

II şəxsdə olan feillərə keçmiş zaman şəkilçisi (-mış) artırıldıqda şəkilçinin son samiti (ş) düşə bilər: qaç-mı(ş)-san, gəl-mi(ş)-siniz.

5.6.

Keçmiş zaman (-ıb), gələcək zaman (-acaq) şəkilçisi qəbul etmiş feillər III şəxsin təkinə aid olanda çox zaman “–dır” şəkilçisiz işlənir: qaçıb(dır), gələcək(dir).

5.7.

İndiki və gələcək zaman şəkilçiləri qəbul etmiş feillərin sonundakı a, ə  saitləri ı, i, u, ü kimi tələffüz olunur:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

yaşayır

yaşıyır

bəzəyir

bəziyir

yoxlayacaq

yoxluyacax

anlayar

anyar

5.8.

III şəxsin cəmində işləndikdə -ır4 indiki zaman şəkilçisinin və -ar gələcək zaman şəkilçisinin samiti [l]  kimi tələffüz olunur:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

qaçırlar

qaçıllar

baxarlar

baxallar

5.9.

II şəxsin cəmində feillərin yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

görürsünüz

görürz

qayıtdınız

qayıtdız

oxuyacaqsınız

oxuyacaxsız

gəlməzsiniz

gəlməzsiz

5.10.

-varı şəkilçisi bəzən səhv olaraq “vari” kimi yazılır.

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

buynuzvarı

buynuzvari

qalxanvarı

qalxanvari

yüngülvarı

yüngülvari