2.1. Cingiltili samitlə bitən sözlərin yazılışı

Sözlərin sonunda gələn b, d, g, c, z cingiltili samitləri bəzən səhv olaraq özlərinin kar qarşılığı kimi (p, t, k, ç, s) yazılır.

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

corab

corap

bulud

bulut

nəhəng

nəhənk

çəkic

çəkiç

almaz

almas

2.2. Qoşasamitli sözlərin yazılışı

Yanaşı gələn kar samitlərdən ikincisi bəzən səhv olaraq özünün cingiltili qarşılığı kimi yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

ixtira

ixdira

tappıltı

tapbıltı

bitki

bitgi

Qoşa “q” ilə yazılan sözlərdə bəzən bu samitlərdən birincisi səhv olaraq özünün kar qarşılığı (k) kimi yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

saqqal

sakqal

doqquz

dokquz

Qoşa “y” ilə yazılan sözlərin bir çoxu bəzən səhv olaraq bir “y” ilə yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

əhəmiyyət

əhəmiyət

xeyriyyə

xeyriyə

Bəzən isə, əksinə, bir “y” ilə yazılan sözlər səhv olaraq iki “y” ilə yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

ehtiyat

ehtiyyat

tövsiyə

tövsiy

Sözdə “n” samiti “b”, “m” samitlərindən əvvəl gəldikdə bəzən səhv olaraq “m” ilə yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

sünbül

mbül

şənbə

şəm

tənbəl

mbəl

anbar

ambar

Kombayn, kombinat, kömbə, pambıq sözlərində “m” samiti deyildiyi kimi yazılır.

2.3. Qoşa samitlə bitən sözlərin yazılışı

Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlərdə bəzən səhv olaraq qoşa samitlər arasında sait səsi bildirən hərf yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

hökm

höküm

üzr

üzür

dövr

dövür

 Eynicinsli qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda söz kökündəki samitlərdən biri düşür:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

fənlər

fənnlər

xətsiz

xəttsiz

sirdaş

sirrdaş

2.4.

Bir sıra dillərdə sonu qoşa samitlə bitən iki və ya çoxhecalı sözlər Azərbaycan dilində bir samitlə yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

ekspres

ekspress

kilovat

kilovatt

sərhəd

sərhədd

hüsnxət

hüsnxətt

kiloqram

kiloqramm

2.5.

Sonu -iy, -skiy ilə qurtaran xüsusi və ümumi alınma isimlərin sonundakı “y” yazılmır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

Qorki

Qorkiy

ssenari

ssenariy

profilaktori

profilaktoriy

sanatori

sanatoriy

2.6.

Rus dilində tərkibində “ц” (ts) olan ümumi isimlər “s” ilə yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

dosent

dotsent

konsert

kontsert

sement

tsement

lisey

litsey

Qeyd: Vitse sözü istisnadır.

2.7.

Xüsusi isimlərdə sözün əvvəlində “s”, sözün ortasında və axırında “ts” yazılır:

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

Setkin

Tsetkin

Sialkovski

Tsialkovski

Motsart

Mosart

Muromets

Muromes

2.8.

Rus dilində tərkibində “щ” (şş) olan alınma sözlərin əvvəlində və axırında bir “ş”, sözün ortasında isə iki ş (şş) yazılır: Şedrin, Şerba, şotka, borş, Vereşşaqin, Quşşin, meşşan.

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

Şedrin

Şşedrin

şotka

şşotka

Vereşşaqin

Vereşaqin

meşşan

meşan

2.9.

Rus dilində “г” (q) ilə yazılan əsli “h” samitli alınma sözlər “h” ilə yazılır: Heyne, hektar, Hegel, hegemon, hidrogen, himn, hospital, hotel.

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

hektar

qektar

hidrogen

qidrogen

himn

qimn

hospital

qospital

2.10.

Rus dilində “г” (q) ilə yazılan bir çox alınma sözlər incə saitli hecalarda “g” ilə yazılır: biologiya, dialektologiya, genezis, agent, general, geologiya, gigiyena, gimnastika, gitara.

Düzgün yazılış

Səhv yazılış

gitara

qitara

agent

aqent

general

qeneral

gimnastika

qimnastika